ÕPPESUUNAD

Reaalklassi on oodatud kõik õpilased, keda huvitavad matemaatika, füüsika, keemia ja bioloogia.

Õpitakse süvendatult matemaatikat ja füüsikat. Edasisi õpinguid ülikoolis toetavad joonestamise ja  majanduse kursused. Reaalharu lõpetajad võiksid asuda õppima inseneriks, infotehnoloogiks, analüütikuks, statistikuks.

Humanitaarsuuna peaksid valima õpilased, kes on loominguliselt aktiivsed, uudishimulikud ja avatud meelega.

Õpitakse süvendatult ühiskonnateadusi, ajalugu, filosoofiat, usundi- ja kultuurilugu, maailma- ja eesti kirjandust, eesti keelt, võõrkeeli, draamaõpet, teatriajalugu, kunstiajalugu. Selle suuna õpilastele  meeldib suuline ja kirjalik eneseväljendus ning selle arendamine, osavõtt seminaridest ja lektooriumidest. Õppides areneb tolerantsus kultuuride mitmekesisuse suhtes, avardub õpilaste maailmapilt. Selle suuna lõpetamine annab eelduse edasiõppimiseks filoloogia ja kultuuri valdkonnas.

Ettevõtlusklassi eesmärk on luua võimalused teadmiste, oskuste ja vilumuste omandamiseks loodusturismi ja rekreatsiooni alal. Anda teadmisi ettevõtluse keskkonnas tegutsemiseks ja võimaldada süvendatult õppida majandusaineid.

Julgeoleku õppesuund keskendub sellistele kursustele nagu päästetöö, korrakaitse, piirivalve, esmaabi, riigikaitse ja küberkaitse. Õppimine on tihedalt seotud praktiliste tegevustega – toimuvad väljasõidud õppe- ja ametiasutustesse, praktikalaagrid. Julgeolekusuuna lõpetamine annab võimaluse edasiõppimiseks Sisekaitseakadeemias.