Esimeste klasside õppetooli kuulub 8 sõbralikku, koostööd väärtustavad klassiõpetajat.

Meie esmaseks ülesandeks on ühtse ja sõbraliku klassikollektiivi loomine. Peame oluliseks arvestada iga õpilase individuaalsust.  

Õpilased osalevad „Kiusamisest vabaks” programmis.

Oma töös kasutame lisaks tavapärastele õppemeetoditele Hea Alguse õpetuse elemente – hommikuringi, keskustepäeva, üld- ja aktiivõpet.

Loodushoiu väärtustamiseks kasutame õuesõpet ja osaleme loodusprojektides. Teeme koostööd Nõva RMK looduskeskusega.

Õppetöö rikastamiseks organiseerime õppekäike, kino- ja teatrikülastusi  ning  korraldame erinevaid ühisüritusi,  väärtustame ja hoiame kooli traditsioone.

Soovime, et õppimise ja õpetamise koosmõju tulemusena kujuneks isiksus, kellel on tahe ennast arendada ja õppida, võime analüüsida iseennast, suhestada end ümbritsevasse tegevuskeskkonda ja tunnetada eetilis-kultuurilisi põhiväärtusi.

1.a Lorete Rasmussen
1.b Pilvi Kula (õppetooli juht)
1.c Mari-Anne Olenko
1.d Angelika Käsk
1.e Eliisabet Serg
1.f Kairi Arula
1.g Karin Purde
1.h Kaari Pulst

Meie õppetool on hooliv ja toetav. Õpetajate loomingulisusel pole piire ning iga päevaga täidame me laste maailma vahvate ideede ja eluks vajaliku tarkusega. 

Kasutame oma töös tavapäraste õppemeetodite kõrval ka Hea Alguse õpetuse elemente – hommikuringi, keskustepäevi ja  aktiivõpet. Osaleme „Kiusamisest vabaks” programmis. Peame oluliseks õpilase individuaalsust.  

Õppetöö rikastamiseks organiseerime õppekäike, teatri-ja kinokülastusi ning korraldame erinevaid ühisüritusi, väärtustame ja hoiame traditsioone.  

2.a Marge Laur (õppetooli juht)
2.b Ülle Lillestik 
2.c Leelo Tamkivi 
2.d Ülvi Aavik  
2.e Reet Pudan
2.f Riina Kink
2.g Eena Vlassova
      Karin Peedo (abiõpetaja)

2.h Greete Toop

Kolmandate klasside õppetooli kuulub 8 sõbralikku, koostööd väärtustavat klassiõpetajat.

Meie õppetooli kuuluvad õpetajad armastavad ka ise õppida. Meile meeldib tööd teha sõbralikus ja teadmishimulises klassis. 

Kasutame oma töös tavapäraste õppemeetodite kõrval ka Hea Alguse õpetuse elemente – hommikuringi, keskustepäevi ja  aktiiv- ning üldõpet.

Osaleme „Kiusamisest vabaks” programmis. Peame oluliseks iga lapse individuaalsust.   

Õppetöö rikastamiseks organiseerime õppekäike, teatri-ja kinokülastusi ning korraldame erinevaid ühisüritusi, väärtustame ja hoiame traditsioone.  

Kolmandate klasside õpetajad:

3.a  Jana Uibo
3.b  Anastasia Rikk
3.c  Marju Rajaste
       Silja Lindström (abiõpetaja)
3.d  Maria Veskla
3.e  Mariia Paavel
       Erle Tammistu (abiõpetaja)
3.f  Kerti Klaos
       Kristel Rohtmets (abiõpetaja) 
3.g Liisi Viigisalu (õppetooli juht)
       Ragne Tali (abiõpetaja)
3.h Kaja Peetris

Meie õppetooli kuuluvad õpetajad armastavad ka ise õppida. Meile meeldib tööd teha sõbralikus ja teadmishimulises klassis. 

Kasutame oma töös tavapäraste õppemeetodite kõrval ka Hea Alguse õpetuse elemente – hommikuringi, keskustepäevi ja  aktiiv- ning üldõpet.

Osaleme „Kiusamisest vabaks” programmis. Peame oluliseks iga lapse individuaalsust.   

Õppetöö rikastamiseks organiseerime õppekäike, teatri-ja kinokülastusi ning korraldame erinevaid ühisüritusi, väärtustame ja hoiame traditsioone.  

Neljandate klasside õpetajad

4.a Ebelii Barndõk
4.b Irma Erendi
4.c Mirjam Pärtel
4.d Veronika Jarošenko
4.e Evelin Süvari-Hein (õppetooli juht)
4.g Jaana Siig
4.h Eveli Tori

5. 

MATEMAATIKA TEEB MÕTLEMISE KORDA!

Matemaatika on kui hea mäng, mida iseloomustavad mitmekülgsus, täpsus ja rangus.

Õppetooli juhid: 

Raili Haugas ja Katrin Aas

Õppetooli liikmed:

Raili Haugas – matemaatika 7.-12. klass

Katrin Aas – matemaatika 7.-12. klass

Tiina Arrak – matemaatika 4.-9. klass

Kadri Hiob – matemaatika 4.-9. klass

Marju Käo – matemaatika  6.-12. klass

Madis Loorents – matemaatika 6.-12. klass

Hellike Orav – matemaatika 4.-9. klass             

Veronika Rei – matemaatika 6.-12. klass

Allan Randlepp – informaatika

Matemaatikat õpetavad veel:

Ljudmilla Aljošina – 10.-12. klass 

Ahti Noor – 10.-12. klass

Maia Bašarenko – 6.-9. klass

Õpetajate konsultatsiooni ajad leiad siit.

Õpetajate e-maili aadressid leiad siit.

Põhikooli III kooliastmes on õpilastel võimalus õppida matemaatikat kahes diferentseeritud tasemerühmas. Tasemerühmade kohta loe lähemalt siit.

Gümnaasiumis õpetatakse nii laia kui ka kitsast matemaatikat.  Lisainfot matemaatika ainekava kohta loe siit.

Informaatikas on läbivateks teemadeks erinevate arvutiprogrammide tundma õppimine, kontoritöö tarkvara kasutamine ning interneti kasutamine. Lisainfot informaatika ainekava kohta loe siit.

Loodusainete õppetool korraldab õpetamist

bioloogias,

füüsikas,

geograafias,

keemias,

loodusõpetuses jt.

Õppetegevust toetavad loodusainetes õppekäigud.

Loodusainete valdkonnas tehakse koostööd MTÜ Nõmme Loodusmajaga, RMK Aegviidu külastuskeskusega, Tallinna Botaanikaaia, MTÜ Saunja Loodushariduskeskusega jt.

Õppetooli juht: Siivi Holmberg

õpetajad:

Einard Mändla – keemia, loodusõpetus

Erki Haavasalu – keemia, loodusõpetus

Ermo Soobik – füüsika

Inga Kangur – bioloogia

Lii Sepp – geograafia

Liina Inno – bioloogia

Martin Jürise – füüsika, loodusõpetus

Merje Möll – geograafia, bioloogia, loodusõpetus

Olgert Laidsaar – füüsika

Priit Siig – geograafia, bioloogia

Siivi Holmberg – bioloogia, geograafia, loodusõpetus

 

Humanitaarainete õppetool korraldab õppimist ja õpetamist eesti keeles, kirjanduses  draamaõppes ning gümnaasiumis kursustes  „Draama ja teater“, „Kirjandus ja film“, „Filmi tegemine“.

Põhikoolis on rõhk õpilasele baasteadmiste ja -oskuste andmisel. Nende ainete väljund gümnaasiumis avaldub kursustes „Draama ja teater“, „Kirjandus ja film“, „Filmi tegemine“.

Õppetooli juht on Hurmi Väljamäe.

Õpetajad:

Hurmi Väljamäe – eesti keel ja kirjandus, valikkursused “Draama ja teater”, “Kirjandus ja film”, “Filmi tegemine”

Tiina Murdla – eesti keel ja kirjandus

Agnes Kolga – eesti keel ja kirjandus

Kati Mosen – eesti keel ja kirjandus

Kadri Toom – eesti keel ja kirjandus

Brita Rikkolas – valikkursused “Kirjandus ja film”, “Filmi tegemine”

Maris Crandall – eesti keel ja kirjandus

Liina Tamm – eesti keel ja kirjandus

Elle Mähhar – eesti keel ja kirjandus 

Maria-Ursula Kurm – eesti keel ja kirjandus

Gristel Mänd – eesti keel ja kirjandus

Eesti keel ja kirjandus

“Keel on see, mis üht rahvast rahvaks teeb.” (Carl Robert Jakobson)

Maailm tuleb meieni sõna kaudu. Õppimisel saab kõik alguse lugemisoskusest. Tänu tekstide lugemisele ja analüüsimisele suudab inimene arendada loomingulist mõtlemist, mis toetab uute avastuste ja hüpoteeside märkamist, ja kriitilist mõtlemist, mis  hindab põhjenduste ja tõestuste paikapidavust.

Eesti keele ja kirjanduse tundides pannakse alus õpilaste arengusuutlikkusele. Neis ainetundides arendatakse tekstide vahendusel põhioskusi, mis toetavad teiste õppeainete õppimist. Eesti keele roll emakeelena on määrav mõtlemisoskuste kujundamisel.  Eesti kultuuriloo jätkumise üks oluline alus on emakeeles mõtlemine.

Keila Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetajad soovitavad õpilastele kasulikke allikaid.

Testid

Keeletestid EKI koduleheküljel: https://keeleabi.eki.ee/?leht=11  

Sõnaraamatud

https://portaal.eki.ee/sonaraamatud.html

Keelenõu saab

https://keeleabi.eki.ee/viki/

http://keeleabi.eki.ee/

https://sonaveeb.ee

Sotsiaalainete õppetooli valdkonda kuuluvad

ajaloo,
ühiskonnaõpetuse,
inimeseõpetuse,
karjääriõpetuse,
aga ka
usundiloo,
filosoofia,
eneseloomise,
kultuuriloo õpetamisega seonduvad tegevused.

Õppetooli kuuluvad õpetajad

Marge Kannel – õppetooli juht, ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Heli Israel – inimese- ja karjääriõpetuse õpetaja

Kersti Lepik – inimeseõpetuse õpetaja

Allie Vernik – ajalooõpetaja

Pille-Riin Noor – ajaloo- ja inimeseõpetuse õpetaja

Kadri Ottis – ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Teele Jurtom-Lukašin – ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

Kristina Vatter – kunstiajaloo õpetaja

Johanna Rozin – ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja

 Ajalugu

Ajalugu on kõikjal meie ümber: elukorralduses, linnapildis, meedias, sümbolites ning see on olemas isegi ilmateates.

 Ajalugu toimub igal hetkel ja iga hetk saab igal järgmisel hetkel ajalooks.

Ajalooõpetamise eesmärgiks on huvi äratamine minevikku käsitlevate teadmiste vastu ja ajaloolise arengu järjepidevuse teadvustamine. Ajalugu aitab õpilastel mõista  ühiskonna ajalooliskultuurilist olemust, ajastute põhijooni ja vaimulaadi, kujundada neis oskust analüüsida ja tunnetada minevikunähtuste muutlikkust, nende omavahelisi seoseid ja seotust tänapäevaga.

 Ajaloo õppimine aitab end suhestada maailmaga ja mõista tänapäeva.

„See, kes valitseb olevikku, valitseb minevikku. Ja see, kes valitseb minevikku, valitseb tulevikku.” (G. Orwell, inglise kirjanik)

Ühiskonnaõpetus

Aine õpetamise peamiseks eesmärgiks on nii 6., 9. kui ka 12. klassis õpilaste sotsialiseerimine. Õpilased saavad rühmatöödes, ettekannete koostamisel ja rollimängudes osaledes tunda end ühiskonna olulise liikmena, keda kõnetatakse ja kes ise teisi kõnetavad.

Ühiskonnaõpetuse õppimine aitab näha end kogukonna ja riigi osana, mõista majanduse ning riigi toimimise põhimõtteid. Tegevuste käigus areneb kriitiline mõtlemine.

Inimeseõpetus

Inimeseõpetusega taotletakse, et õpilane tunneb ja väärtustab isiksuse arenemisele ning sotsialiseerumisele kaasa aitavate teadmiste, oskuste ja hoiakute kujunemist järgmistes valdkondades:

1) enesekohased ja sotsiaalsed oskused;
2) füüsiline, vaimne, emotsionaalne ja sotsiaalne areng;
3) tervis ja tervislik eluviis;
4) turvalisus ja riskikäitumise ennetamine;
5) üldinimlikud väärtused: ausus, hoolivus, vastutustunne ja õiglus.

Inimeseõpetuse tundides suunatakse õpilasi mõistma, kes ta on, miks ta on ja kuidas ta on. Selle kaudu on võimalik aru saada, kes, miks ja kuidas on teised meie ümber.

Karjääriõpetus

Karjääriõpetuse eesmärgiks on läbi individuaaltööde ja rühmaarutelude tutvustada õpilastele karjääriplaneerimise põhimõtteid, töö- ja õppimisvõimalusi, elukestva õppe vajalikkust. Peamised läbitavad teemad on:
1) enesetundmine,
2) töö- ja õpimaailm,
3) karjääri planeerimine.

Kursuse lõppedes peaks õpilasel olema kujunenud arusaam, millist karjääri ta enesele soovib ja kuidas selleni jõuda. 

Võõrkeelte õppetool korraldab õppimist ja õpetamist

inglise keeles,
saksa keeles,
vene keeles,
hispaania keeles.

Inglise keel
Leila Must

2.- 4. klassi inglise keele õpetaja, e-post:  leila.must@keilakool.ee
Inglise keelt õpetan alates 1994.a.
Õpetamise põhimõte on, et iga koolitunni kasutegur oleks maksimaalne ja et kõik õpilased oleksid tunnis aktiivsed. Püüan ise õppida läbi iga kogemuse, kuulda südametunnistuse häält, olla nõudlik nii enda ja teiste suhtes. 
Mulle meeldib viibida looduses, pean tähtsaks ümbritseva looduskeskkonna mõistmist.

Eve Salmistu

Lõpetasin Tartu Riiklikus Ülikoolis (nüüdne Tartu Ülikool) inglise keele ja kirjanduse eriala 1985. aastal. Keila koolis töötasin aastatel 1988-1997 ja uuesti alates 2004. aastast. Tunde annan nii põhikooli kui ka gümnaasiumi osas.

Karoline Säde

Töötan Keila Koolis inglise keele õpetaja 2010. aastast. Olen Keila Gümnaasiumi vilistlane ning seeläbi olen Keilaga ka suurema osa oma elust seotud olnud. Inglise keele õpinguid alustasin kolmandas klassis ja peale gümnaasiumi lõpetamist jätkasin oma haridusteed Tallinna ja Tartu Ülikoolis. Inglise keel on olnud minu jaoks ukseks maailma ning soovin, et minu õpilaste jaoks oleks võõrkeeleoskus abiks oma unistuste täitmisel. E-post: karoline.sade@keilakool.ee

Tiiu Pikpoom

Inglise keele õpetaja. Olen õpetamisega tegelenud alates 1969. Aastast. Huvitavamad  tööd väljaspool koolitööd: osalemine Comeniuse projektides 1998-2004, töö inglise keele õppekomplekti WOW 3, WOW 4 kaasautorina.
Mind iseloomustavad märksõnad: nõudlikkus enda ja teiste suhtes, sõbralikkus, õiglus, iseseisvus, uudishimu

Marina Kopijetskaja

Töötan Keila Koolis alates 2006. aastast. Õpetan inglise keelt põhikoolis( 4.-9.klassini).
Olin 2010. aastal Keila Kooli kõige sõbralikum õpetaja ja 2011. aastal Keila Kooli aasta õpetaja.
Olen olnud Hollandi õpilasvahetuse projekti üks koordinaatoreid.
Olen sõbralik, hooliv ja täpne.
Hobideks on ristsõnade lahendamine, reisimine ja käsitöö.

Reet Pudan

Olen klassiõpetaja ja inglise keele õpetaja. Õpetan inglise keelt I ja II kooliastmes. Sündinud ja kasvanud olen Tallinnas. Keila Kooli algkoolimajaga ja Keilaga olen seotud alates 1986. aastast. Oma töös pean väga oluliseks enesetäiendamist. Keelealaselt on mind palju arendanud osalemine erinevate Euroopa koolide projektide töös: Comenius, ODS, PUMO, Organic.Lingua.
Inglise keele õpetamisel pean väga oluliseks suhtlemisoskuse arendamist ja tööd sõnavaraga. Tundides kasutan palju aktiivõpet.
Õpetajana olen hooliv, õpilaste individuaalsust ja loovust arvestav, aga ka nõudlik ja järjekindel.
Huvialadeks on loodus, reisimine, käsitöö ja kunst.

Reet Saard

Õpetan inglise keelt nii põhikooli kui ka gümnaasiumi osas. Olen lõpetanud Tartu Ülikooli inglise keele ja kirjanduse eriala.
Õpetamisel pean oluliseks suhtlemisoskuse arendamist ja seoseid erinevate õppeainete vahel. Möödunud suvel täitus üks mu unistustest reisida Suurbritannias.  

Anneli Vallaste

Olen pärit Lääne-Virumaalt Rakverest. 1996 lõpetasin Rakvere Reaalgümnaasiumi. Inglise keelt ja pedagoogikat olen õppinud Tallinna Ülikoolis. Õpetajana töötan alates 2003. aastast. Keila Kooli tulin tööle 2010. aastal. 
Ma armastan väga oma tööd. Mulle meeldib laste ja noortega suhelda. Õpetada on tore, sest seda tehes õpid ka ise iga päev midagi uut.
Vaba aega meeldib mulle veeta looduses käies matkamas metsas või rabas. 

Äli Hanna Teeääre

Inglise keele õpetaja ja klassijuhataja
Hakkasin õpetajaks 4-aastaselt, kui sündis minu väike õde. Tänaseks tean, et inimestega tarkust vahetada ja vastastikku inspireerida ongi mu lemmiktegevus siin ilmas.

Piret Hunt

Töötan Keila Koolis inglise keele õpetajana. Olen selle sajandi algusest aidanud inglise keelt omandada nii lastel kui täiskasvanutel. Lisaks keele õpetamisele tegelen ka tõlketööga. 
Mulle meeldib juhtida õpilasi selles suunas, et nad suudaksid ja oskaksid ka iseseisvalt õppida

Margarita Ümarik

Olen Keila Kooli inglise keele õpetaja ja samuti 6. a klassijuhataja. 2017. aastal sain magistrikraadi Tallinna Ülikoolis kirjaliku tõlke erialal. Lisaks olen lõpetanud Haapsalu Kolledžis inglise keele ja kultuuri eriala. E-post: margarita.umarik@keilakool.ee Olen veendunud selles, et keeli vaikides selgeks ei saa. Practice makes perfect. Harjutamine teeb meistriks.

Anni Toom

Õpetan alates 2000. aastast inglise keelt põhikoolis. Minu otsus saada võõrkeele õpetajaks sündis 1995. aastal, kui käisin 11. klassis. Selle otsuseni jõudsin suuresti tänu oma üliägedale saksa keele õpetajale, kes oli väga nõudlik, kuid samas äratas aine vastu huvi ja korraldas mitmeid õpilasvahetusi. Loogilise sammuna astusin Tallinna Pedagoogika Ülikooli , et saada saksa keele õpetajaks ning lõpetasin ülikooli gümnaasiumi saksa keele ja põhikooli inglise keele õpetajana. Saatuse tahtel sattusin õpetama inglise keelt ja ma armastan oma tööd väga. Kunagi kirjutas üks minu õpilane minu kohta, et ma olen õpetaja, kes päriselt tahab, et õpilased keele selgeks saaksid. Jah, ma päriselt tahan seda!

Angela Saard

1995. aastal lõpetasin Tartu Ülikooli filoloogia teaduskonna.
Keila Koolis asusin tööle 2015.aastal. Olen alati nõus vastu võtma uusi ja minu jaoks huvitavaid väljakutseid. Võimalus õpetada rändetaustaga õpilasi pakub mulle huvi.
Alates 2018.sügisest olen Keila Koolis inglise keele õpetaja ja 4.g klassi juhataja.

Helle Turmen

Lõpetasin Tartu Riikliku  Ülikooli inglise keele ja kirjanduse erialal . Keila Koolis töötan alates 1972.aastat. Tunde olen andnud nii põhikoolis kui keskkoolis.

Andres Sepp

Olen lõpetanud Tallinna Ülikooli Rekreatsioonikorralduse eriala aastal 2017. Juba ülikooli aastatel käisin vabatahtlikuks Ghanas, kuhu hiljem veel korduvalt sattusin reisijuhina. Peale Aafrika perioodi töötasin kaks aastat The Essington School of Darwin (Darwin, Austraalia), kus olin tegus loodusteaduste majas troopiliste loomade talitajana ning klassiruumis ka nende käekäigust rääkimas. Samuti olin assistent-õpetaja koolinoorte rekreatiivsetel väljasõitudel. Aastal 2013 asusin elama Kolumbiasse, kus töötasin inglise keele akadeemias Focus ning alates 2015 inglise keele õppejõuna Universidad Autónoma de Nariño ja Universidad Cooperativa de Colombia ülikoolides.
Täna aga olen 6. klasside inglise keele õpetaja Keila koolis ning minu eesmärgiks on   motiveerida noori rohkem inglise keelt kasutama oma igapäeva tegemistes.

Erika Klement

Olen pärit õpetajate “klannist”: ema-isa, noorem õde, tütar. Alates 17.eluaastast, kogu oma täiskasvanu ea, olen õpetanud inglise keelt (v.a. 2 viimast aastat pensionäripõlve).
Kuuldes, et Keila Koolis on ootamatult vaja õpetajat, otsustasin end veidi üles turgutada ja oma teadmisi lastele jagada.
Hobid: koori- ja vokaalmuusika, tugitoolisport, film, reisimine (viimati sai ka tükike Gröönimaast “ära hammustatud”).

Vene keel
Maia Bašarenko

1989.a lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooli. Hiljem lõpetasin Tallinna Ülikooli ja sain pedagoogikamagistri kraadi. Töötan õpetajana selleks, et maailma paremaks muuta. 

Aurika Lukjanova

Olen lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi. Töötan Keila Koolis 34. aastat vene keele õpetajana. Olin siin koolis õppimise ajal ka pedagoogilisel praktikal. Töö õpilastega on minu jaoks väga huvitav, kuna iga päev toob midagi uut.
Keila Kooli on lõpetanud ka minu ema (esimene lend) ja kaks tütart. 

Galina Žukova

Mina olen vene keele õpetaja. Lõpetasin Tallinna Pedagoogilise Instituudi (praegu Tallina Ülikool) ja asusin tööle Keila 1. Keskkooli. Ma töötan põhikoolis, gümnaasiumis ja veel Keila Kooli õhtuses osakonnas.

Alla Kolodijeva

Lõpetasin Tallinna Pedagoogilise Instituudi (praegune Tallinna Ülikool). Töötan vene keele õpetajana 1979.aastast, Keila Koolis töötan teist aastat. Tunde annan nii põhikooli kui ka gümnaasiumi osas.

Jelena Suhhanova

Olen õppinud vene keele kui emakeele õpetajaks. Hiljem õppisin juurde vene keele kui võõrkeele õpetajaks Tallinna Ülikoolis. Töötan koolis juba 15 aastat ja mulle meeldib see. Loodan ja usun, et nii ka jätkub.

Aire Brandmeister

Olen Keila Kooli vilistlane, 1989 aastal lõpetasin tallinna Pedagoogilise Instituudi vene keele õpetaja eriala ja sellest ajast töötan õpetajana.
Keila Koolis olen töötanud 1996-2002 ja nüüd uuesti aastast 2018. Õpetan vene keelt 6.-12. Klassides ja olen ka klassijuhataja.

Olga Petrosjan

Keila Kooli asusin tööle vene keele õpetajana 2018. aastal.
Olen töötanud vene keele ja kirjanduse õpetajana üle kahekümne aasta. Kuus aastat olen õpetanud vene keelt kui võõrkeelt. Olen tänulik oma õpilastele selle eest, et nad aitavad mul kasvada koos nendega.
Pean oluliseks, et noored mõistaks – keele omandamine ei ole eesmärk vaid vahend… Keel on vahend läbi löömiseks äris, kultuuri alal, poliitikas. Iga omandatud keelega suurenevad meie võimalused enam ja enam.

Hispaania keel
Irene Montenegro Santamaria

Olen pärit Kolumbiast ja Eestisse asusin elama aprillis 2019. 
Minu elukutseks on jooga ringide ning holistiliste teraapiate läbiviimine. Keila koolis annan hispaania keele tunde.

Saksa keel
Michael Kirschinger

Mul on õnn, et saan õpetada oma emakeelt. Juba 1993. aastal sattusin Eestisse. Lõpetasin Tartus religioonipedagoogika eriala 2001. aastal ja Tallinnas kaheaastase kursuse, saksa keel kõrvalainena 2003 aastal. Olen õpetaja olnud alates 2001. Aastast. Õnn õpetada on olnud juba mitmetes erinevates koolides sh Põltsamaa Ühisgümnaasiumis, Tallinna Arte Gümnaasiumis, Loo koolis ja Kadrioru Saksa Gümnaasium. Kadrioru Saksa Gümnaasiumis vastutasin projektide eest ja organiseerisin öpilasvahetusi.
Olen õppinud eesti keelt praktikas ja veendunud, et keeletundides peaksid õpilased saama võimaluse võimalikult palju õpitavas keeles kuulata ja rääkida, omandades seekaudu keelt praktiseerides. 

Meie moto:  LIIKUMINE LIIGUTAB!

Telefon: 6755745

Õpetajad:

Tauno Hausenberg  tauno.hausenberg@keilakool.ee
Tarmo Kõrs              tarmo.kors@keilakool.ee
Arvo Liivamägi        arvo.liivamägi@keilakool.ee
Annika Ruven          annika.ruven@keilakool.ee
Tiia Tamsalu            tiia.tamsalu@keilakool.ee
Sirje Tasso              sirje.tasso@keilakool.ee
Ave Torm                 ave.torm@keilakool.ee
Jaanus Väljamäe   jaanus@keila.ee
Larissa Kanger      larissa.kanger@keilakool.ee
Ülle Välk                 ulle.valk@keilakool.ee
Karin Purde           karin.purde@keilakool.ee

Õppetooli juht: Tauno Hausenberg

Keila Kooli kehalise kasvatuse tunni kodukord

Vaid muusika meid võluväega köidab, toob meelerahu, muremõtted võidab.
(W. Congreve)

Keila Koolis on suurepärased võimalused muusikaga tegelda ja sellest rõõmu tunda. Muusikatundides lauldakse, mängitakse pille, luuakse ja kuulatakse muusikat ning arendatakse seeläbi muusikalist kirjaoskust. Silmaringi ja õppekeskkonna laiendamise huvides külastatakse kontserte ja muusikaüritusi nii koolis kui väljaspool kooli. Tegevuse eesmärgiks on tekitada huvi muusikakunsti vastu, toetada elukestva muusikaharrastuse teket ning kujundada muusikalist maitset ja sotsiaalkultuurilisi väärtushinnanguid. Lisaks muusikatundidele saab laulda mudilaskooris, lastekooris, poistekooris ja noortekooris ning solistina.

Keila Kooli õpilasi köidavad võluväega

Kadi Härma (õppetooli juht)

Lõpetanud Tallinna Riikliku Konservatooriumi 1989. aastal; Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia koolimuusika instituudi lektor; Keila Kooli muusikaõpetaja-koorijuht (lastekoor, poistekoor); Nõmme Õpetajate Naiskoori dirigent; muusikaõpikute ja –töövihikute autor. Põhikooli ja gümnaasiumi riiklike õppekavade muusika ainekavade töörühma liige, õppeprotsessi kirjelduse arendusmeeskonna juht; üleriigiliste ja rahvusvaheliste muusikaolümpiaadide töörühmade ja žürii liige; EMTA didaktika lektor.
Töötan Keila Koolis 4. – 12. klasside muusikaõpetajana alates 2010. aastast.

Anu Matteus

Keila Kooli muusikaõpetaja 4.- 12. klassides, Keila Kooli mudilaskoori ja noortekoori dirigent.
Töötan Keila Kooli muusikaõpetajana 1990.aastast.

Tiia Peenmaa

Muusikaõpetaja I kooliastmes ja mittestatsionaarses osakonnas.
Olen Keilas sündinud ja koolis käinud. Juba õpilasena saatsin klaveril soliste, koore ja rahvatantsurühmi ning seda teen tänaseni. Pärast kõrgkooli lõpetamist sai minu töökohaks Keila I Keskkool. Kui Keilas avati 1977 laste  muusikakool, siis asusin klaveri- ja solfedžoõpetajaks sinna.
1990. aastal tulin muusikakallakuga klasside õpetajaks Keila Algkooli ja alates  2008. aastast õpetan muusikat Keila Koolis.

Kadri Leping

Muusikaõpetaja I kooliastmes ja mudilaskoori juhendaja.
Keila Koolis alates 2009. aastast.

Helen Tuga

Muusikaõpetaja I kooliastmes.
Keila Koolis alates 2017. aastast.

Muusika on õpetlik, andes tegevust ka hingele.

21. keskkoolis toimunud esinemise videod:

https://www.youtube.com/watch?v=C6DhCUtpwbE
https://www.youtube.com/watch?v=HrqVePvfL7A

Keila Koolis õpitakse kitarri mängima (ringvaate saade: http://etv.err.ee/.UoH_I_mnomO)

Oskusainete õppetooli ülesanne on läbi viia õppetööd

käsitöös ja kodunduses,
tehnoloogiaõpetuses,
kunstiõpetuses,
joonestamises.

Õppetooli kuuluvad:

Eve Hint – õppetooli juht, kunstiõpetuse õpetaja

Dinibek Izbatõrov – tehnoloogiaõpetuse õpetaja

Külli Kalamees – käsitöö ja kodunduse õpetaja 

Hille Aunver – käsitöö ja kodunduse õpetaja

Kadri Roosimägi – käsitöö ja kodunduse õpetaja

Siiri Lepikult – kunstiõpetuse ja joonestamise õpetaja

Rene Pedai – tehnoloogiaõpetuse ja joonestamise õpetaja


Rahvakunst on osa rahvakultuurist, mida kunstiloominguna näeme tarbeesemete ja tööriistade, rõivaste, mööbli ning hoonete (enamasti elamute) vormis ja kaunistustes.

Käsitöö on tarbe- ja iluesemete valmistamine käsitsi, lihtsaid tööriistu kasutades. Klassikalised käsitöö liigid on silmuskudumine, õmblemine, heegeldamine ja tikkimine ning puidu ja metalli töötlemine (tänane tehnoloogiaõpetus). Käsitöö on tihedalt seotud kunstiga (disain). Käsitöös kasutatakse tihti traditsioonilisi töövõtteid, tööriistu ja kujunduselemente, kuid neid võidakse ühendada ka tänapäevastega.

Kõikides õppeainetes ühendame teoreetilised teadmised igapäevaelus vajalike praktiliste oskustega. Õpime tundma erinevaid materjale ja tehnikaid ning suudame neid oskuslikult kasutada. Läbi esemete (roogade) valmistamise arendame loomingulist eneseteostust. Õpime väärtustama kunstipärandit ja kaasaegset kunsti.

Loomingulisus, oskus luua oma kätega ilu ja omanäolisust meie ümber, võime jätkata ja edasi arendada rahvuslikku kunsti ja kultuuri – see on inimesele hinnaline rikkus kogu eluks. See annab ideid põnevaks eneseväljenduseks nii iseenda isiksusliku stiili kujundamisel, perele hubase kodu loomisel, ükskõik millisel erialal töötades, riigi ja ühiskonna arendamisel.

Kaasava hariduse õppetool on moodustatud HEV õpilasi õpetavate õpetajate ning tugitöötajate omavahelise koostöö tõhustamise eesmärgil alates 20. märtsist 2018. Õppetool on professionaalne õpikogukond, kus jagatakse teaduspõhist metoodikat ja häid praktikaid eesmärgiga toetada iga õppija arengut. Õppetooli liikmed on pädevad nõustamaks õpilasi, õpetajaid, kooli personali ning lapsevanemaid õppetöö koordineerimisel ja sobiva metoodika valikul; käitumis- ja õpiraskuste ületamisel. Koostööd tehakse ka väljaspool kooli olevate asutustega (nõustamiskeskused, rehabilitatsioonikeskusd, ülikoolid jt).

Õppetooli kuuluvad:

Anastassia Paasik – õppetooli juht, eripedagoog

E-post: anastassia.paasik@keilakool.ee

Anu Martin – eripedagoog

E-post: anu.martin@keilakool.ee

Liisi Viigisalu – 

eripedagoog

E-post: liisi.viigisalu@keilakool.ee

Kaidi Naur – eripedagoog

Triinu Raissar –  eripedagoog

Marika Jeggers –  eripedagoog

ÕPPETOOLID

Keila Koolis on õppetöö korraldatud õppetoolide süsteemina.

Keila Koolis on 12 õppetooli:

 – Matemaatika õppetool
 – Loodusainete õppetool (loodusõpetus, geograafia, bioloogia, füüsika ja keemia)
– Humanitaarainete õppetool (eesti keel, kirjandus, draamaõpe)
 – Sotsiaalainete õppetool (ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus)
 – Võõrkeelte õppetool (inglise keel, vene keel, saksa keel, hispaania keel)
 – Kehalise kasvatuse õppetool
 – Muusika õppetool
 – Oskusainete õppetool (kunst, kästöö, tööõpetus, joonestamine)
 – 1. klasside õppetool
 – 2. klasside õppetool
 – 3. klasside õppetool
 – 4. klasside õppetool  
 – Kaasava hariduse õppetool

Õppetoolide eesmärk on korraldada õppetöö ainete omavahelise lõiminguna. Õpetajatel on tõhusam koostöö tunniväliste tegevuste korraldamisel, õppeainete integreeritud õpetamisel, õpivara loomisel ning õppevahendite efektiivsel kasutamisel.

Õppetooli juhi roll on õppetooli ainealaste õppekavade kaasajastamine ja pedagoogilise töö koordineerimine, koolituste planeerimine ja õppevahendite haldamine. Õppetooli juht loob meeskonna ja nõustab jooksvalt õpetajaid.

Õppetooli juht korraldab ja haldab:
 – ainealaseid koolitusi, sisekoolitused toimuvad vähemalt üks kord poolaastas;
 – õppekäikude korraldamist, õppekäigud on planeeritud ja lõimuvad teiste ainete ning läbivate teemadega;
 – õppevahendite, -materjalide soetamist õppeaasta kaupa, mis tagab erialakabinettide valmisoleku õppetööks.

Kooli õppekava ja üldtööplaan arutatakse enne õppeperioodi algust meeskonnas läbi. Õppetooli ainetes planeeritakse kooliaasta ja kooliastme kaupa ainetevaheline integratsioon ja õppe diferentseerimise põhimõtted. Toimub jooksev ainekavade kaasajastamine.

Tunnivälised tegevused ja kooliüritused õppetooli ainetes korraldatakse koostöös kooli arendusmeeskonnaga.

Õppetoolide juhid:

Matemaatika õppetooli juhib Raili Haugas/ Katrin Aas

Loodusainete õppetooli juhib Siivi Holmberg

Humanitaarainete õppetooli juhib Hurmi Väljamäe

Sotsiaalainete õppetooli juhib Marge Kannel

Võõrkeelte õppetooli juhib Piret Hunt

Kehalise kasvatuse õppetooli juhib Tauno Hausenberg

Muusika õppetooli juhib Kadi Härma

Oskusainete õppetooli juhib Eve Hint

1. klasside õppetooli juhib Pilvi Kula

2. klasside õppetooli juhib Marge Laur

3. klasside õppetooli juhib Liisi Viigisalu

4. klasside õppetooli juhib Evelin Süvari-Hein

Kaasava hariduse õppetooli juhib Anastassia Paasik

Translate »