KEILA KOOLI PÕHIVÄÄRTUSED

Moto: Õpime elule!

Visioon: Oleme püsiväärtusi austav, uuendusmeelne ja elukestvalt õppiv kool

Missioon: Keila Kooli lõpetaja on laia silmaringiga, ettevõtlik, eetiliselt käituv, elurõõmus ja toimetulev  maailmakodanik

Põhiväärtused:

  • Austus ja hoolivus: lugupidamine iseenda ja teiste suhtes; kodanikujulgus; mitmekesisuse austamine, sallivus; keskkonnasäästlikkus; koostööoskus

  • Haritus: teadmiste omandamine ning soov teha head enda ja tuleviku jaoks; eduelamused oskuste rakendamisel; maailma mõistmine

  • Kaasaegsus: uuendusmeelsus, avatus, loovus, ettevõtlikkus; paindlik kohanemine muutustega

  • Kultuuriteadlikkus: rahvuslik mälu ja identiteet, traditsioonid, kultuurilembus

  • Elurõõm ja tervislikud eluviisid

Üldeesmärk:

Pakkuda õppijatele mitmekülgseid, võimetekohaseid ja konkurentsivõimelisi arenguvõimalusi eneseteostust võimaldavas kaasaegses ja turvalises õpikeskkonnas

Translate »