DOKUMENDID

Keila Kooli põhimääruse uus redaktsiooni kinnitati Keila Linnavolikogus 28. jaanuaril 2020.

Põhimäärus 28.01.2020 nr.3

Kinnitatud Keila Linnavalitsuse poolt 20. juulil 2018.

Keila Kooli arengukava 2018-2022

Kinnitatud 8. juunil 2016 direktori käskkirjaga nr 1-2/16.

Digiarengukava

Üldtööplaani tegevuskava kajastab nii loodemaja, algkoolimaja kui põhikooli- ja gümnaasiumimaja tegevusi.
Kollase värviga on märgitud algkoolimaja tegevused, oraži värviga loodemaja tegevused, sinisega põhikooli- ja gümnaasiumimaja tegevused ning valged on ühistegevused.

ÜLDTÖÖPLAAN 2022-23

Keila Kooli koolieksami eristuskiri

Lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (09.06.2010) § 31 lõikest 2, tuleb kõigil Keila Kooli õpilastel gümnaasiumi lõpetamiseks sooritada kooli õppekavas sätestatud koolieksam.

1.      EKSAMI EESMÄRGID

1.1.   Eksam hindab gümnaasiumi riiklikus õppekavas määratletud õpitulemuste saavutatust sotsiaal- loodus- või kunstivaldkonnas.
1.2.   Eksam on üheks aluseks gümnaasiumi lõpetamise otsuse tegemiseks.
1.3.   Eksam annab tagasisidet õppeprotsessi tulemuslikkusest ja kasutatava metoodika tõhususest.
1.4.   Eksam suunab õppeprotsessi, motiveerib õpilasi õppima aineid, milles ei ole riigieksamit.

2.      EKSAMI KORRALDUS

2.1.   Eksami sihtrühm on Keila Kooli 12. klassi õpilane, kes on läbinud gümnaasiumi riikliku õppekava ning kooli vastava õppesuuna õppekava.
2.2.   Eksamitöö ülesanded lähtuvad riikliku õppekava, kooli õppekava ja vastava õppesuuna ainekavade eesmärkidest ja sisust.
2.3.   Eksamitöö koostamiseks, eksami läbiviimiseks ja hindamiseks moodustab direktor eksamikomisjoni.
2.4.   Eksami toimumise kuupäeva kinnitab kooli direktor vastava käskkirjaga. Eksami sooritajal peab koolieksamile eelnema minimaalselt kolm vaba päeva.
2.5.   Eksami töö peab olema esitatud direktorile kinnitamiseks vähemalt kaks nädalat enne eksami toimumist.
2.6.   Õpilane valib hiljemalt jooksva õppeaasta 31.jaanuariks endale eksamiaine. Eksamiainet on võimalik valida selliste õppeainete seast, kus riikliku õppekavaga on gümnaasiumis ette nähtud kolm või enam kursust. Keila Koolis on need ained bioloogia, geograafia, keemia, füüsika, ajalugu, muusika ja kehaline kasvatus.
2.7.   Õpilast teavitatakse eksamitöös sisalduvatest kursustest, eksami teemadest ja ülesannete tüüpidest hiljemalt 7. veebruariks eksami toimumise aastal.

3.      EKSAMI LÄBIVIIMINE

3.1.   Eksam on kirjalik ning kestab kokku 180 minutit.
3.2.   Eksaminand lubatakse eksamile, kui ta ei ole hilinenud rohkem kui 15 minutit ja tal on hilinemiseks eksamikomisjoni poolt mõjuvaks loetud põhjus.
3.3.   Kui õpilane ei sooritanud koolieksamit mõjuvatel põhjustel (nt haigus) selleks ettenähtud ajal või sai mitterahuldava hinde, on tal õigus sooritada korduseksam direktori käskkirjaga määratud ajal.
3.4.   Eksaminand kirjutab eksamitöö loetava käekirjaga; kasutab pasta- või tindipliiatsit; teeb parandused selgelt, tõmmates maha terve sõna, sümboli või arvu.
3.5.   Eksaminandil ei ole lubatud eksamile kaasa võtta eksami sooritamiseks mittevajalikke esemeid.
3.6.   Eksaminand ei tohi eksami ajal eksamiruumist lahkuda, välja arvatud vältimatu vajaduse korral. Eksamiruumist lahkumise ajaks annab eksaminand oma eksamitöö komisjoni kätte.
3.7.   Eksaminand kõrvaldatakse eksamilt, kui ta kasutab eksami ajal kõrvalist abi või kirjutab maha või üritab seda teha või on võtnud eksamile kaasa lubamatuid abivahendeid. Samuti ei tohi eksaminand häirida oma käitumisega teisi õpilasi. Eksamilt kõrvaldatud eksaminandi eksam loetakse mittesooritatuks ning eksam tuleb sooritada järeleksami ajal.

4.      EKSAMITÖÖ HINDAMINE JA TULEMUSTE APELLEERIMINE

4.1.   Eksamitöö hindamiseks moodustab kooli direktor komisjoni.
4.2.   Eksami maksimaalne punktide arv on 100. Hindamine toimub vastavalt kooli hindamisjuhendile.
4.3.   Komisjon parandab ja hindab eksamitöö seitsme tööpäeva jooksul alates eksamitöö sooritamisest. Õpilasele tehakse koolieksami hinne teatavaks elektroonilisel teel e-päevikus.
4.4.   Õpilasel on õigus pärast tulemuste avalikustamist eksamitööga tutvuda ja saada õpetajatelt tagasisidet eksamitöö kohta.
4.5.   Kui õpilane soovib eksamitulemust apelleerida, on tal õigus esitada viie tööpäeva jooksul pärast tulemuste avalikustamist eksamikomisjonile apellatsioonikiri pretensiooni kirjeldusega.
4.6.   Eksamikomisjon kohustub apellatsiooni läbi vaatama ning otsusest õpilast teavitama kolme tööpäeva jooksul. Apellatsioonikomisjon teeb eksamitöö kohta ühe järgmistest otsustest: 1) jätta eksami tulemus muutmata; 2) tõsta eksami tulemust; 3) langetada eksami tulemust.
4.7.   Järeleksam toimub direktori poolt määratud ajal hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juuniks.

Translate »