DOKUMENDID

Keila Kooli põhimääruse uus redaktsiooni kinnitati Keila Linnavolikogus 28. jaanuaril 2020.

Põhimäärus 28.01.2020 nr.3

Keila Kooli Arengukava 2023-2027

 

Arengukava on kinnitatud Keila Linnavalitsuse 28. septembri 2023. aasta korraldusega nr 2-2/283.

Kinnitatud 8. juunil 2016 direktori käskkirjaga nr 1-2/16.

Digiarengukava

Üldtööplaani tegevuskava kajastab nii loodemaja, algkoolimaja kui põhikooli- ja gümnaasiumimaja tegevusi.
Kollase värviga on märgitud algkoolimaja tegevused, oraži värviga loodemaja tegevused, sinisega põhikooli- ja gümnaasiumimaja tegevused ning valged on ühistegevused.

ÜLDTÖÖPLAAN 2023-2024

Keila Kooli koolieksami eristuskiri

Lähtudes Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (09.06.2010) § 31 lõikest 2, tuleb kõigil Keila Kooli õpilastel gümnaasiumi lõpetamiseks sooritada kooli õppekavas sätestatud koolieksam.

1.      EKSAMI EESMÄRGID

1.1.   Eksam hindab gümnaasiumi riiklikus õppekavas määratletud õpitulemuste saavutatust sotsiaal- loodus- või kunstivaldkonnas.
1.2.   Eksam on üheks aluseks gümnaasiumi lõpetamise otsuse tegemiseks.
1.3.   Eksam annab tagasisidet õppeprotsessi tulemuslikkusest ja kasutatava metoodika tõhususest.
1.4.   Eksam suunab õppeprotsessi, motiveerib õpilasi õppima aineid, milles ei ole riigieksamit.

2.      EKSAMI KORRALDUS

2.1.   Eksami sihtrühm on Keila Kooli 12. klassi õpilane, kes on läbinud gümnaasiumi riikliku õppekava ning kooli vastava õppesuuna õppekava.
2.2.   Eksamitöö ülesanded lähtuvad riikliku õppekava, kooli õppekava ja vastava õppesuuna ainekavade eesmärkidest ja sisust.
2.3.   Eksamitöö koostamiseks, eksami läbiviimiseks ja hindamiseks moodustab direktor eksamikomisjoni.
2.4.   Eksami toimumise kuupäeva kinnitab kooli direktor vastava käskkirjaga. Eksami sooritajal peab koolieksamile eelnema minimaalselt kolm vaba päeva.
2.5.   Eksami töö peab olema esitatud direktorile kinnitamiseks vähemalt kaks nädalat enne eksami toimumist.
2.6.   Õpilane valib hiljemalt jooksva õppeaasta 31.jaanuariks endale eksamiaine. Eksamiainet on võimalik valida selliste õppeainete seast, kus riikliku õppekavaga on gümnaasiumis ette nähtud kolm või enam kursust. Keila Koolis on need ained bioloogia, geograafia, keemia, füüsika, ajalugu, muusika ja kehaline kasvatus.
2.7.   Õpilast teavitatakse eksamitöös sisalduvatest kursustest, eksami teemadest ja ülesannete tüüpidest hiljemalt 7. veebruariks eksami toimumise aastal.

3.      EKSAMI LÄBIVIIMINE

3.1.   Eksam on kirjalik ning kestab kokku 180 minutit.
3.2.   Eksaminand lubatakse eksamile, kui ta ei ole hilinenud rohkem kui 15 minutit ja tal on hilinemiseks eksamikomisjoni poolt mõjuvaks loetud põhjus.
3.3.   Kui õpilane ei sooritanud koolieksamit mõjuvatel põhjustel (nt haigus) selleks ettenähtud ajal või sai mitterahuldava hinde, on tal õigus sooritada korduseksam direktori käskkirjaga määratud ajal.
3.4.   Eksaminand kirjutab eksamitöö loetava käekirjaga; kasutab pasta- või tindipliiatsit; teeb parandused selgelt, tõmmates maha terve sõna, sümboli või arvu.
3.5.   Eksaminandil ei ole lubatud eksamile kaasa võtta eksami sooritamiseks mittevajalikke esemeid.
3.6.   Eksaminand ei tohi eksami ajal eksamiruumist lahkuda, välja arvatud vältimatu vajaduse korral. Eksamiruumist lahkumise ajaks annab eksaminand oma eksamitöö komisjoni kätte.
3.7.   Eksaminand kõrvaldatakse eksamilt, kui ta kasutab eksami ajal kõrvalist abi või kirjutab maha või üritab seda teha või on võtnud eksamile kaasa lubamatuid abivahendeid. Samuti ei tohi eksaminand häirida oma käitumisega teisi õpilasi. Eksamilt kõrvaldatud eksaminandi eksam loetakse mittesooritatuks ning eksam tuleb sooritada järeleksami ajal.

4.      EKSAMITÖÖ HINDAMINE JA TULEMUSTE APELLEERIMINE

4.1.   Eksamitöö hindamiseks moodustab kooli direktor komisjoni.
4.2.   Eksami maksimaalne punktide arv on 100. Hindamine toimub vastavalt kooli hindamisjuhendile.
4.3.   Komisjon parandab ja hindab eksamitöö seitsme tööpäeva jooksul alates eksamitöö sooritamisest. Õpilasele tehakse koolieksami hinne teatavaks elektroonilisel teel e-päevikus.
4.4.   Õpilasel on õigus pärast tulemuste avalikustamist eksamitööga tutvuda ja saada õpetajatelt tagasisidet eksamitöö kohta.
4.5.   Kui õpilane soovib eksamitulemust apelleerida, on tal õigus esitada viie tööpäeva jooksul pärast tulemuste avalikustamist eksamikomisjonile apellatsioonikiri pretensiooni kirjeldusega.
4.6.   Eksamikomisjon kohustub apellatsiooni läbi vaatama ning otsusest õpilast teavitama kolme tööpäeva jooksul. Apellatsioonikomisjon teeb eksamitöö kohta ühe järgmistest otsustest: 1) jätta eksami tulemus muutmata; 2) tõsta eksami tulemust; 3) langetada eksami tulemust.
4.7.   Järeleksam toimub direktori poolt määratud ajal hiljemalt jooksva õppeaasta 30. juuniks.

Raamatukogu kasutamise eeskiri

Kinnitatud 18.05.2023 direktori käskkirjaga nr 1-2/20

 

I Üldsätted

 1. Keila Kooli raamatukogu (edaspidi:raamatukogu) töö korraldamisel lähtutakse Haridus- ja teadusministri 18. 03. 2011 määrusest nr 7 „Kooliraamatukogude töökorralduse alused“.
 2. Keila Koolil on kolm raamatukogu. Need asuvad Põhjamajas, Pargimajas ja Loodemajas. 
 3. Keila Kooli raamatukogude tööd juhib ja korraldab igas majas raamatukogu töötaja.
 4. Raamatukogu laenutab õpikuid, metoodilist kirjandust, ilu- ja teadmiskirjandust, perioodikat ning õppetegevuseks vajalikke muid õppevahendeid. Teavikuid saab laenutada ning kohapeal kasutada.
 5. Raamatukogu väljastab teavikutena töövihikuid ja tööraamatuid.
 6. Raamatukogus võivad kasutajaks olla kõik Keila Kooli õpilased ja personal. 
  1. Õpilased saavad kasutajad olla vaid vastavas majas, kus nad õpivad. 
 7. Raamatukogust saab teavikuid ja õppevahendeid laenutada õpilaspileti ja personalikaardi alusel. Mittestatsionaarses õppes õppijad laenutavad isikut tõendava dokumendi alusel.
 8. Raamatukogust laenutatakse teavikuid ja õppevahendeid igale lugejale individuaalselt. Iga eksemplari laenutamine ja tagastamine märgitakse raamatukogu andmebaasis RIKS. 
 9. Teavikuid (väljaarvatud õpikud) laenutatakse koju 21 päevaks. Reeglina ei laenutata koju teavikuid, mis on mõeldud õppeotstarbeliseks kasutamiseks (teatmeteosed, entsüklopeediad) ning uuemat perioodikat. Erandkorras saab eelnimetatud teavikuid laenutada üheks tööpäevaks. 
  1. Teaviku  tagastustähtaega saab pikendada ka korduvalt, kui teavikut ei ole soovinud lugeda teised lugejad. Õpilased saavad pikendada teaviku tagastamistähtaega kuni 2 korda.
  2. Raamatuvõlglastele ei laenutata uut teavikut enne, kui võlg on likvideeritud.
 10. Raamatukogust on keelatud teavikuid ja õppevahendeid omavoliliselt välja viia.
 11. Raamatukogu lugemissaali saavad õpilased kasutada kohapeal lugemiseks, õppimiseks, õppetundides osalemiseks ja kokkuleppel raamatukogutöötajaga koosolekute korraldamiseks.
 12. Raamatukogus liigutakse ja räägitakse vaikselt teisi häirimata.
 13. Raamatukogu on avatud koolipäevadel vastavalt kinnitatud lahtiolekuaegadele ning koolivaheaegadel vastavalt kooli töögraafikule.

 

II Õpikute laenutamise ja kasutamise kord

 1. Õpikuid laenutatakse õpilastele kooliaasta alguses üheks õppeaastaks vastavalt kooli õppekavale.
  1. Pargimajas vahendab õpikute laenutamist klassiõpetaja. 
 2. Igale õpilasele laenutatakse jooksvaks õppeaastaks üks eksemplar igast vastavale klassile ettenähtud õpikust.
 3. Personalile laenutatakse õpikuid vastavalt vajadusele või kuni töölt lahkumiseni.
 4. Eelnevalt rikutud õpik vahetatakse võimalusel välja.
 5. Õpikutel peavad õppetöö ajal ümber olema ümbrispaber või kilekaaned.
 6. Õpilane kirjutab õpikusse vastavale kohale oma ees- ja perekonnanime, klassi ja õppeaasta.
 7. Õpikusse ei tohi kirjutada (teha märkmeid, täita lünkharjutusi, kirjutada ülesannete vastuseid jmt).
 8. Õpikute tagastamise tähtaeg on hiljemalt õppeaasta lõpus. Õpikud tagastatakse raamatukogusse individuaalselt. Eksamit sooritavad või täiendaval õppel viibivad õpilased võivad õpikuid kasutada kuni eksami sooritamiseni või täiendava õppe lõpetamiseni.
  1. Pargimajas vahendab õpikute tagastamist klassiõpetaja. 
 9. I klassi õpilased ei pea tagastama aabitsat. 
 10. 9. ja 12. klassi lõpetajale, koolist väljaarvatule või kooliga töösuhted lõpetanud töötajale väljastatakse ringkäigulehed, kuhu õpilasel/töötajal tuleb võtta raamatukogutöötaja allkiri, tõendamaks et kõik õpikud jm teavikud on tagastatud.
 11. Raamatukogutöötajal on õigus enne uue õppeaasta õpikute väljastamist nõuda õpilaselt kõigi eelmisel õppeaastal laenutatud teavikute tagastamist või nende hüvitamist.
III Töövihikute ja tööraamatute väljastamise kord

 1. Põhikooliõpilane saab õppetööks vajalikud töövihikud ja tööraamatud koolist tasuta.
 2. Gümnaasiumiõpilasele on töövihikud ja tööraamatud tasulised. 
 3. Õpilasele antakse vastava klassi igast töövihikust ja tööraamatust üks eksemplar.
 4. Õpilasele välja antud töövihikuid ja tööraamatuid raamatukogule ei tagastata.
 5. Üheks või mitmeks õppeaastaks ettenähtud õppematerjalide (töövihikud, tööraamatud) säilimise eest vastutab õpilane. Nende kadumise korral kool neid ei asenda.

 

IV Muude õppevahendite laenutamise kord

 1. Personalile laenutatakse õppevahendeid vastavalt vajadusele või kuni töölt lahkumiseni.
 2. Õpilane tagastab õppevahendid õppeaasta lõpuks..

 

V Kasutaja vastutus ning ainelise kahju hüvitamise kord

 1. Raamatukogu kasutaja vastutab talle laenutatud teavikute ja õppevahendite heaperemeheliku kasutamise ning säilimise eest.
 2. Tagastamata, kaotatud, rikutud või muu ainelise kahju tekitamise eest teavikutele ning õppevahenditele on laenutaja kohustatud asendama need samaga.
 3. Kõik vaidlusalused küsimused lahendab kooli juhtkond.

 

VI Vaidlusküsimuste lahendamine

 1. Eeskirjas reguleerimata küsimused lahendatakse kasutaja, raamatukogutöötaja ja kooli juhtkonna koostöös.
Translate »