Vastuvõtt 10. klassi 2023. aastal

Sisseastumisel arvestatakse
 • 9. klassi esimese kolme veerandi/ kahe trimestri kõigi hinnete keskmist (sh hoolsuse- ja käitumise hinnet);
 • sisseastumistesti (eesti keeles, matemaatikas, inglise keeles) tulemusi;
 • vestluse tulemust.
 • Eelnimetatust moodustub pingerida, mille alusel komplekteeritakse 10. klass. Sisseastumistest toimub reedel, 21. aprillil kell 9.00 Keila Koolis (aadressiga Ehitajate tee 1). Teiste koolide õpilastel tuleb sisseastumistestile kaasa võtta 9. klassi tunnistus.

  Keila Kooli sisseastumiseks (sh sisseastumistestile) tuleb ennast registreerida (hiljemalt reedeks, 24. märtsiks kella 13.00ks) SIIT (https://forms.gle/JuUxNGX9oqg9beLLA)

  Keila Kooliga sama sisseastumistesti kasutavad mitmed gümnaasiumid. (Sama testi kasutavate koolide nimekiri)

  Abiks 10. klassi sisseastumistestiks

  Eesti keele test kontrollib järgmisi teemasid:
 • kirjavahemärgistus;
 • vormiõpetus;
 • täheortograafia;
 • algustäheortograafia;
 • kokku-lahkukirjutamine;
 • teksti mõistmine (lugemisülesanne).
 • Matemaatika test kontrollib järgmisi teemasid:
 • avaldiste lihtsustamine;
 • kirjalik arvutamine;
 • võrrandid, võrrandidüsteemid ja tekstülesanded;
 • protsentülesanded;
 • funktsioonid (pöördvõrdeline seos, lineaar- ja ruutfunktsioon);
 • geomeetria (kolmnurk (sh Pythagorase teoreem), nelinurk, ring, kuup, risttahukas).
 • Hindamisel arvestatakse tekstist arusaamist, õige lahendusidee leidmist, lahenduskäigu ja vastuse esitamise oskust. Taskuarvuti kasutamine on lubatud.
 • Inglise keele teemad:
 • Teksti lugemine ja sellest vigade ülesotsimine (Error correction).
 • Valikvastustega ülesanne (Multiple choice).
 • Ajavormid (verb tuleb panna õigesse ajavormi vastavalt kontekstile) (Tenses).
 • Sõnatuletus (Word formation).
 • Translate »